Шанхайн 2020 оны "Шинжлэх ухаан, технологийн инновацийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө" Технологийн инновацийн сангийн санал болгож буй төслийн жагсаалт (Хоёр дахь багц)