Сүнжян дүүргийн өндөр технологийн аж ахуйн нэгжүүдэд 2019 онд санал болгож буй шагналуудын жагсаалтыг зарлав

“Сонгинанг дүүргийн G60 шинжлэх ухаан, технологийн коридор дахь өндөр технологийн аж ахуйн нэгжүүдийн хөгжлийг хурдасгах тухай” баримт бичигт (Husong Fugui [2019] № 23) дагуу, Сонгжян дүүргийн өндөр технологийн үйлдвэрийг 2019 онд байгуулах санал гарчээ. 524 аж ахуйн нэгжид шагнал, дэмжлэг үзүүлэх. Жагсаалтыг (дэлгэрэнгүй хавсралтаас үзнэ үү) нийтэд мэдээлж, олон нийтийн хяналтанд оруулна.

Нийтлэх хугацаа нь нийтлэгдсэн өдрөөс хойш ажлын 5 өдөр байна. Хэрэв танд ямар нэгэн эсэргүүцэл байвал дүүргийн шинжлэх ухаан, технологийн комисст өөрийн жинхэнэ нэрээ гаргаж, бичгээр тайлбар өгнө үү.

Холбоо барих дугаар: 37735540 37735547

Хавсралт: Сонгинанг дүүргийн өндөр технологийн аж ахуйн нэгжүүдэд 2019 онд санал болгож буй шагналуудын жагсаалт

Шанхай хотын Сонгжян дүүргийн шинжлэх ухаан технологийн хороо

 

2019 онд Сонгинян дүүргийн өндөр технологийн аж ахуйн нэгжүүдэд санал болгож буй шагналуудын жагсаалт

序号

企业 名称

奖励 类别

奖励 金额 (万元)

1

上海 洞 舟 实业 有限公司 гэсэн үг

首次 认定

20

2

上 海凯森 环保 科技 有限公司 гэсэн үг

首次 认定

20

3

上海 昕 沐 化学 科技 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

4

帜 存 数据 技术 (上海) 有限公司 гэсэн үг

首次 认定

20

5

上海 裕 诗 实业 有限公司 гэсэн үг

首次 认定

20

6

上海 发 之 源 电气 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

7

上海 世 禹 精密 机械 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

8

费 籁 电气 (上海) 有限公司

首次 认定

20

9

上海 微行 炉 业 有限公司 гэсэн үг

首次 认定

20

10

上海 东 铁 五金 有限公司 гэсэн үг

首次 认定

20

11

上海 知 此 电子 科技 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

12

上海 驰 法 电子 科技 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

13

上海 成 峰 流体 设备 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

14

上海 宏 端 精密 机械 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

15

上海 英 硕 自动化 科技 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

16

上海 源 豪 检测 技术 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

17

上海 锐 服 环境 科技 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

18

上海 傲 工 科技 有限公司 гэсэн үг

首次 认定

20

19

上海 源 控 自动化 技术 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

20

上海 馨 远 医药 科技 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

21

大 鲸 娱乐 设备 (上海) 有限公司 гэсэн үг

首次 认定

20

22

弗 令 慈 (上海) 自动化 设备 有限公司 хийх

首次 认定

20

23

上海 花猫 环境 科技 有限公司 гэсэн үг

首次 认定

20

24

中 纺 联 检 (上海) 检验 技术 服务 有限公司

首次 认定

20

25

上海 经 世 电子 有限公司 гэсэн үг

首次 认定

20

26

上海 品 依 数据 科技 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

27

齐 耐 润 工业 设备 (上海) 有限公司 хийх

首次 认定

20

28

上 海南 邑 软件 有限公司 гэсэн үг

首次 认定

20

29

上海 程 富 环境 科技 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

30

云 因 系统工程 (上海) 有限公司

首次 认定

20

31

昂伯 (上海) 真空 设备 有限公司

首次 认定

20

32

上海 立新 电器 控制 设备 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

33

上 海基 深 仪器 仪表 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

34

上海 长 开 电气 有限公司 гэсэн үг

首次 认定

20

35

上海 颢 汉 数字 技术 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

36

上 海摩 象 网络 科技 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

37

上海 孚 视 医疗 科技 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

38

瑞 必 科 净化 设备 (上海) 有限公司 хийх

首次 认定

20

39

应 微 智能 科技 (上海) 有限公司 гэсэн үг

首次 认定

20

40

上海 酬 勤 家俱 有限公司 гэсэн үг

首次 认定

20

41

上 海纳科 助剂 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

42

空 联 净化 技术 (上海) 有限公司 гэсэн үг

首次 认定

20

43

上海 玖 银 电子 科技 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

44

上 海伽 易 信息 技术 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

45

上海 永 育 信息 科技 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

46

古玛 智能 装备 (上海) 有限公司

首次 认定

20

47

上 海格尼特 控制 技术 有限公司 гэсэн үг

首次 认定

20

48

上 海维努 信息 科技 有限公司 гэсэн үг

首次 认定

20

49

上海 樱花 化 研 化工 科技 有限公司

首次 认定

20

50

铽 罗 (上海) 机器人 科技 有限公司 гэсэн үг

首次 认定

20

51

上海 海 业 机电 设备 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

52

上海 印 序 生物 科技 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

53

上海 黑 捷 士 电子 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

54

上 海多宁 生物 科技 有限公司 гэсэн үг

首次 认定

20

55

上海 讯 斐 信息 科技 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

56

上海 洁 臣 水处理 设备 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

57

上海 砾 烽 智能 科技 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

58

上 海朗 蔚 环保 科技 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

59

上 海赛林 科技 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

60

上海 景仁 医疗 科技 有限公司 гэсэн үг

首次 认定

20

61

上海 先 码 信息 科技 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

62

上海 天 泽 机电 有限公司 гэсэн үг

首次 认定

20

63

上海 新 剑 机电 科技 发展 有限公司

首次 认定

20

64

上海 虎 宝 网络 科技 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

65

上海 大 聚 信息 技术 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

66

上海 勇 通 市政 工程 维护 有限公司

首次 认定

20

67

上海 天 覆 信息 科技 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

68

上海 光 韵 达 数字 医疗 科技 有限公司 гэсэн үг

首次 认定

20

69

上海 卡 堂 网络 科技 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

70

上海 斟 众 新 材料 科技 有限公司

首次 认定

20

71

上海 得 豆 信息 技术 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

72

上海 宗 辰 网络 科技 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

73

上海 佳 力士 机械 有限公司 гэсэн үг

首次 认定

20

74

上 海拜恩 机械 制造 有限公司 гэсэн үг

首次 认定

20

75

嘉默 传感 技术 (上海) 有限公司

首次 认定

20

76

上海 一 谈 网络 科技 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

77

上海 明 材 教育 科技 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

78

上 海克 立 司 帝 软件 有限公司

首次 认定

20

79

上海 伶 尔 亿 环境 工程 有限公司

首次 认定

20

80

上海 广 亿 信息 技术 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

81

上海 迅 志 图像 科技 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

82

上海 炉 石 信息 科技 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

83

上海 三 朗纳米 技术 有限公司 гэсэн үг

首次 认定

20

84

上海 天诚 比 集 科技 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

85

埃 视 森 智能 科技 (上海) 有限公司 хийх

首次 认定

20

86

上海 汉 熵 新 材料 科技 有限公司

首次 认定

20

87

上海 楚 岳 实业 有限公司 гэсэн үг

首次 认定

20

88

上海 临港 至 胜 物 联网 科技 有限公司 гэсэн үг

首次 认定

20

89

上海 鸿 康 电器 有限公司 гэсэн үг

首次 认定

20

90

上 海安弗柯林 工业 科技 有限公司 гэсэн үг

首次 认定

20

91

上海 数 深 智能 科技 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

92

上 海奥 龙 星 迪 检测 设备 有限公司 гэсэн үг

首次 认定

20

93

上海 电 姆 机器人 有限公司 гэсэн үг

首次 认定

20

94

上海 兴 韬 五金 有限公司 гэсэн үг

首次 认定

20

95

上海 均 诺 汽车 零部件 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

96

上海 咖啡 猫 文化 传播 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

97

上海 齐 网 网络 科技 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

98

上海 申 菲 激光 光学 系统 有限公司

首次 认定

20

99

上海 聪 巢 信息 科技 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

100

上 海赫 立 ​​智能 机器 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

101

上海 畅 荔 智能 科技 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

102

上海 皋 奋 工业 铝型材 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

103

上海 幂 方 电子 科技 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

104

上海 商 赛 科技 发展 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

105

上海 昊 量 光电 设备 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

106

上海 骑 骠 动物 保健 品 有限公司

首次 认定

20

107

上海 集 承 环保 技术 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

108

上海 环 欣诺 机电 设备 制造 有限公司

首次 认定

20

109

上 海伊川 水 塑料 制品 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

110

利 拓 密封 绝缘 技术 (上海) 有限公司 хийх

首次 认定

20

111

申 消 智能 科技 (上海) 有限公司 гэсэн үг

首次 认定

20

112

上海 豫 源 电力 科技 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

113

上海 凯斯 大 岛 精密 电子 制造 有限公司 гэсэн үг

首次 认定

20

114

上海 新 洲 包装 印刷 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

115

东 漫 (上海) 电子 科技 有限公司 гэсэн үг

首次 认定

20

116

茸 明 汽车 科技 (上海) 有限公司 гэсэн үг

首次 认定

20

117

运 研 材料 科技 (上海) 有限公司 гэсэн үг

首次 认定

20

118

上海 医 贝 激光 技术 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

119

上海 理想 万里 晖 薄膜 设备 有限公司

首次 认定

20

120

上海 国 龙 仪器 仪表 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

121

上海 铮 信 生物 科技 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

122

库 卡 机器人 制造 (上海) 有限公司 гэсэн үг

首次 认定

20

123

上海 旭 虹 精密 模具 制造 有限公司

首次 认定

20

124

上 海莫 派 新 材料 科技 有限公司

首次 认定

20

125

上 海瑞 起 新 材料 科技 有限公司

首次 认定

20

126

上海 安 恪 企业 管理 咨询 有限公司

首次 认定

20

127

上海 佳 谷 模具 有限公司 гэсэн үг

首次 认定

20

128

上海 航 裕 电源 科技 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

129

上海 懒 狐 信息 科技 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

130

国 以 贤 智能 科技 (上海) 股份有限公司 хийх

首次 认定

20

131

德普 家用 电梯 (上海) 有限公司

首次 认定

20

132

上海 楷 威 光电 科技 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

133

上 海赛迪斯 环保 科技 有限公司 гэсэн үг

首次 认定

20

134

雷 帝 (中国) 建筑材料 有限公司 байна

首次 认定

20

135

上海 财 治 食品 有限公司 гэсэн үг

首次 认定

20

136

上海 骅 骝 电子 科技 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

137

上 海纽贝滋 营养 乳品 有限公司 гэсэн үг

首次 认定

20

138

上海 云汉 软件 技术 有限公司 гэсэн үг

首次 认定

20

139

上 海狄兹 精密 机械 股份有限公司 гэсэн үг

首次 认定

20

140

上海 赛 复 智能 科技 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

141

上海 华 迪 建筑 五金 件 有限公司

首次 认定

20

142

上海 英 盛 分析 仪器 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

143

望 汭 (上海) 自动化 技术 有限公司 гэсэн үг

首次 认定

20

144

上海 诚 淘 机械 有限公司 гэсэн үг

首次 认定

20

145

上海 睿 翊 医疗 科技 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

146

冠 仕 (上海) 新 能源 科技 有限公司 хийх

首次 认定

20

147

上海 新 蕊 光电 科技 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

148

上海 帝 安 机械 设备 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

149

上海 联 元 智能 科技 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

150

上 海伊 纯 实业 有限公司 гэсэн үг

首次 认定

20

151

上海 洁 维 生物 工程 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

152

上海 洋洋 大多 利 五金 制品 有限公司

首次 认定

20

153

上 海南 库 新 能源 技术 有限公司

首次 认定

20

154

咸 恒 (上海) 信息 科技 有限公司 гэсэн үг

首次 认定

20

155

上 海毓 鸣 网络 科技 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

156

上海 君 信 印 务 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

157

上海 舟 润 实业 有限公司 гэсэн үг

首次 认定

20

158

上海 柳 智 科技 股份有限公司 гэсэн үг

首次 认定

20

159

磊 神 智能 设备 (上海) 有限公司 гэсэн үг

首次 认定

20

160

上海 柒 合 城市 家具 发展 有限公司

首次 认定

20

161

上海 乘法 商务 咨询 服务 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

162

上 海索鲁 馨 自动化 有限公司 гэсэн үг

首次 认定

20

163

上海 优 加利 健康 管理 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

164

上海 睿 客气 动 技术 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

165

上 海普恩海 汇 医学 检验 所 有限公司

首次 认定

20

166

上海 兆 莹 自控 设备 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

167

上海 优 也 信息 科技 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

168

上海 中 科 教育 装备 集团 有限公司

首次 认定

20

169

上海 祥 仓 包装 印刷 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

170

上海 阅 凡 自动化 科技 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

171

上海 旅 展 装饰 科技 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

172

翊 工 动力 科技 (上海) 有限公司 гэсэн үг

首次 认定

20

173

上 海泽 厘 精密 机电 科技 有限公司

首次 认定

20

174

上海 贤 日 测控 科技 有限公司

首次 认定

20

175

上 海岳 源 环境 科技 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

176

上海 环 数 信息 技术 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

177

微 进 电子 科技 (上海) 有限公司 гэсэн үг

首次 认定

20

178

上海 华 支 电子 科技 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

179

上 海辛 渐 新 能源 科技 有限公司

首次 认定

20

180

上海 施 依 洛 风机 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

181

上海 润 牧 机电 设备 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

182

上海 贤 世 智能 科技 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

183

上 海凯 璟 生物 科技 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

184

上海 馨 正 信息 科技 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

185

上海 帝 广 机电 工程 技术 有限公司

首次 认定

20

186

上 海赛奕 机器人 科技 有限公司 гэсэн үг

首次 认定

20

187

上海 孚 邦 实业 有限公司 гэсэн үг

首次 认定

20

188

尝试 实业 (上海) 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

189

康佩思 节能 技术 (上海) 有限公司

首次 认定

20

190

上海 莹亮 照明 科技 有限公司 гэсэн үг

首次 认定

20

191

上海 恒 脉 陶瓷 技术 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

192

上 海思恩 装备 科技 股份有限公司 гэсэн үг

首次 认定

20

193

上 海艾 骏 机械 有限公司 гэсэн үг

首次 认定

20

194

鸿 珍 (上海) 智能 科技 有限公司 гэсэн үг

首次 认定

20

195

上 海思 彤 科技 发展 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

196

上 海戈吉 网络 科技 有限公司 гэсэн үг

首次 认定

20

197

上海 袁 拓 自动化 科技 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

198

上海 必 趣 医疗 科技 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

199

上 海雷林 工业 设备 有限公司 гэсэн үг

首次 认定

20

200

上海 盛 普 机械 制造 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

201

上海 柏格仕 厨卫 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

202

上海 东 晟 源 日 化 有限公司

首次 认定

20

203

上海 信 标 机械 有限公司 гэсэн үг

首次 认定

20

204

上海 求 精 实业 有限公司 гэсэн үг

首次 认定

20

205

上海 郁 笙 电子 有限公司 гэсэн үг

首次 认定

20

206

上海 盘 毂 动力 科技 股份有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

207

上海 春 照 实业 有限公司 гэсэн үг

首次 认定

20

208

择 邻 新 能源 科技 (上海) 有限公司 хийх

首次 认定

20

209

迪 必 尔 生物 工程 (上海) 有限公司 хийх

首次 认定

20

210

上 海达 巧 康 新 材料 科技 有限公司 гэсэн үг

首次 认定

20

211

上海 正 菏 智能 设备 制造 股份有限公司

首次 认定

20

212

上 海艾 澜 达 环保 科技 有限公司

首次 认定

20

213

上海 涵 润 汽车 电子 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

214

上海 成 运 医疗 器械 股份有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

215

上海 中 维 检测 技术 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

216

上海 韧 致 医药 科技 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

217

康百世 机电 (上海) 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

218

上海 银 晓 科技 有限公司 гэсэн үг

首次 认定

20

219

上海 超 彩 油墨 有限公司 гэсэн үг

首次 认定

20

220

迈莱 孚 建筑 安全 科技 (上海) 有限公司 хийх

首次 认定

20

221

上海 宝 时 供应 链 管理 有限公司

首次 认定

20

222

上海 奔 鼎 机电 设备 制造 有限公司

首次 认定

20

223

瑞珂福 (上海) 医疗 用品 有限公司

首次 认定

20

224

上海 樱花 塑料 制品 有限公司 гэсэн үг

首次 认定

20

225

上 海瑞 以 森 传感器 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

226

上 海奕 己 信息 科技 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

227

上海 汉 狮 智能 科技 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

228

上海 通 正 铝合金 结构 工程 技术 有限公司 гэсэн үг

首次 认定

20

229

上 海卢 宏 精密 机械 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

230

上海 锐 伟 电子 科技 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

231

上海 派 诺 化工 科技 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

232

上 海佐 尚智诚 产品 品牌 设计 有限公司

首次 认定

20

233

上海 寅 客 网络 科技 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

234

上 海菲 姿 服饰 有限公司 гэсэн үг

首次 认定

20

235

上海 众 潮 信息 技术 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

236

知 弗 (上海) 技术 服务 有限公司 гэсэн үг

首次 认定

20

237

科 建 高分子 材料 (上海) 股份有限公司)

首次 认定

20

238

上海 圣 治 光电 科技 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

239

上海 乐 荟 包装 印刷 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

240

上 海芮 豪 石油 设备 有限 责任 公司 гэсэн үг

首次 认定

20

241

米 儿 谷 (上海) 教育 科技 有限公司 хийх

首次 认定

20

242

上 海伯 栎 新 材料 科技 有限公司

首次 认定

20

243

恒 携 (上海) 新 材料 科技 有限公司 хийх

首次 认定

20

244

上海 网 钜 信息 科技 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

245

上海 李氏 复 大 机电 科技 有限公司

首次 认定

20

246

上 海博科尼 制冷 设备 有限公司 гэсэн үг

首次 认定

20

247

卉 喆 自动化 系统 (上海) 有限公司 гэсэн үг

首次 认定

20

248

上海 进贤 机电 科技 有限公司 гэсэн үг

首次 认定

20

249

上海 医 时 信息 科技 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

250

上海 茸 净 环保 有限公司 гэсэн үг

首次 认定

20

251

上 海博 栋 化学 科技 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

252

开 异 智能 技术 (上海) 有限公司 гэсэн үг

首次 认定

20

253

上海 绿 羽 节能 科技 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

254

上海 明 励 机械 有限公司 гэсэн үг

首次 认定

20

255

上海 帆 铭 机械 有限公司 гэсэн үг

首次 认定

20

256

上海 伟 隆 包装 设备 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

257

上海 策 度 自动化 科技 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

258

上海 弘 卓 网络 科技 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

259

上海 优异 达 机电 有限公司 гэсэн үг

首次 认定

20

260

上 海艾 瓷 传感 科技 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

261

上海 力 盛 赛车 文化 股份有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

262

上海 明 署 科技 发展 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

263

上海 执 格 信息 科技 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

264

上海 天 美 天平 仪器 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

265

上海 众 新 五金 有限公司 гэсэн үг

首次 认定

20

266

上海 颀 普 静电 科技 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

267

上海 鼎 州 光电 科技 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

268

上海 英 弘 教育 培训 股份有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

269

上海 云 主 智能 科技 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

270

上海 海 梵 控制 系统 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

271

上海 云 懋 空气 处理 设备 有限公司

首次 认定

20

272

上 海曼杰 汽车 精密 零部件 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

273

涂 耐 可 艾克 (上海) 涂料 有限公司 хийх

首次 认定

20

274

上 海波赫 驱动 系统 有限公司 гэсэн үг

首次 认定

20

275

豪威 光电子 科技 (上海) 有限公司

首次 认定

20

276

上海 科 年 电气 科技 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

277

银蛇 (上海) 医疗 科技 有限公司

首次 认定

20

278

上海 梵 思 汽车 技术 服务 有限公司

首次 认定

20

279

风 骊 建材 (上海) 有限公司

首次 认定

20

280

捷 而 科 电 材 (上海) 有限公司 хийх

首次 认定

20

281

上海 慈 元 阁 文化 传播 有限公司

首次 认定

20

282

上 海泰尔 包装 材料 有限公司 гэсэн үг

首次 认定

20

283

上海 美 客 铝 制品 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

284

上海 恒 敬 电力 科技 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

285

上海 沪 歌 智能 科技 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

286

上海 皓 固 机械 工业 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

287

上海 温 亨 电气 设备 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

288

上海 星星 橡胶 制品 有限公司 гэсэн үг

首次 认定

20

289

上海 泉 超 电子 科技 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

290

上 海凯 橙 家具 有限公司 гэсэн үг

首次 认定

20

291

音 芙 医药 科技 (上海) 有限公司 гэсэн үг

首次 认定

20

292

上 海凯仕 泵业 集团 有限公司 гэсэн үг

首次 认定

20

293

上 海普 临 智能 机电 设备 有限公司

首次 认定

20

294

上海 众 冠 智能 设备 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

295

上海 裕 继 金属 制品 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

296

上海 忆 尧 信息 技术 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

297

上海 曌 睿 信息 科技 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

298

上海 高 邦 印刷 材料 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

299

上海 具 嘉 电子 有限公司 гэсэн үг

首次 认定

20

300

上海 大 汇 塑 业 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

301

百 劲 (上海) 自动化 设备 有限公司 гэсэн үг

首次 认定

20

302

上海 竞 信 网络 科技 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

303

上海 福聚 生 实业 有限公司 гэсэн үг

首次 认定

20

304

上 海艾 逻 思 智能 设备 有限公司

首次 认定

20

305

上 海嘉 及 精密 机械 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

306

上 海沃凌 信息 科技 有限公司 гэсэн үг

首次 认定

20

307

汇 连 聚 (上海) 网络 科技 有限公司 хийх

首次 认定

20

308

上 海伽 誉 生物 科技 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

309

上海 骋 筑 燃气 技术 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

310

上海 鼎 湘 自动化 科技 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

311

上 海昭 能 坤 信息 科技 有限公司

首次 认定

20

312

上海 卫 岚 电子 科技 股份有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

313

上海 皓 腾 模型 有限公司 гэсэн үг

首次 认定

20

314

上 海杰邦 塑料 五金 制品 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

315

上 海利 霸 电子 科技 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

316

上海 妙 声 力 仪表 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

317

上海 凝 兰 新 材料 科技 有限公司

首次 认定

20

318

上海 简 视 智能 科技 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

319

上海 启 呈 信息 科技 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

320

上海 光 华国瑞 物 联网 信息 科技 有限公司 гэсэн үг

首次 认定

20

321

万 绍德 环保 科技 (上海) 有限公司 гэсэн үг

首次 认定

20

322

上海 起 锐 自动化 设备 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

323

上海 小 螺钉 互联网 科技 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

324

上海 移 鸿 信息 科技 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

325

劲 亚 (上海) 机械 有限公司

首次 认定

20

326

上海 弘 业 涂料 科技 发展 有限公司

首次 认定

20

327

上 海隆 满 电子 有限公司 гэсэн үг

首次 认定

20

328

上 海舒森 电子 科技 有限公司 гэсэн үг

首次 认定

20

329

上海 拼 历 客 信息 科技 有限公司

首次 认定

20

330

上海 昶 义 自动化 设备 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

331

上海 通 芮斯克 土木工程 技术 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

332

威黎 司 模具 技术 (上海) 有限公司 гэсэн үг

首次 认定

20

333

梯 伦 豪斯 机械 (上海) 有限公司 гэсэн үг

首次 认定

20

334

上海 珍 诚 机械 有限公司 гэсэн үг

首次 认定

20

335

安 洲 源 (上海) 环境 科技 有限公司 хийх

首次 认定

20

336

睿 达 文化 传媒 (上海) 有限公司 гэсэн үг

首次 认定

20

337

上海 巨 蕴 网络 科技 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

338

祥 饮 (上海) 实业 有限公司

首次 认定

20

339

上海 超星 实业 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

340

上海 智慧 圆 科普 教育 设备 有限公司

首次 认定

20

341

上海 力 佳 新 材料 科技 有限公司

首次 认定

20

342

上 海凌 晗 电子 科技 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

343

上海 矽 展 智能 科技 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

344

上海 新 玖 金属 制品 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

345

上 海泰 屹 信息 技术 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

346

上海 茸 勍 机械 设备 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

347

云图 元 睿 (上海) 科技 有限公司 гэсэн үг

首次 认定

20

348

上海 巨 昂 实业 有限公司 гэсэн үг

首次 认定

20

349

近 易 (上海) 信息 科技 有限公司 гэсэн үг

首次 认定

20

350

上海 脉 泽 光电 科技 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

351

上海 峰峦 实业 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

352

上海 复 坤 电子 有限公司 гэсэн үг

首次 认定

20

353

上海 世 岚 精密 模具 科技 有限公司

首次 认定

20

354

上海 钜 岭 工业 自动化 有限公司 дээр ажиллаж байна

首次 认定

20

355

上海 松江 飞 繁 电子 有限公司 дээр ажиллаж байна

重新 认定

5

356

威士 精密 工具 (上海) 有限公司

重新 认定

5

357

思达斯 易 能源 技术 (集团) 有限公司 гэсэн үг

重新 认定

5

358

上海 普利 生 机电 科技 有限公司 дээр ажиллаж байна

重新 认定

5

359

上海 积 成 慧集信 息 技术 有限公司

重新 认定

5

360

上 海希迈 机电 设备 制造 有限公司 дээр ажиллаж байна

重新 认定

5

361

布兰诺 工业 包装 材料 (上海) 有限公司 гэсэн үг

重新 认定

5

362

上海 春 黎 电子 实业 有限公司 дээр ажиллаж байна

重新 认定

5

363

上 海莱 帝 科技 有限公司 гэсэн үг

重新 认定

5

364

赫 盛 光电 (上海) 有限公司

重新 认定

5

365

上 海索达 传动 机械 有限公司 гэсэн үг

重新 认定

5

366

上海 科 弦 精密 工具 有限公司 дээр ажиллаж байна

重新 认定

5

367

嘉 艺 (上海) 包装 制品 有限公司 гэсэн үг

重新 认定

5

368

上 海诺雅克 电气 有限公司 дээр ажиллаж байна

重新 认定

5

369

上海 五 腾 金属 制品 有限公司 дээр ажиллаж байна

重新 认定

5

370

伟 本 智能 机电 (上海) 股份有限公司 програм

重新 认定

5

371

上海 汇聚 自动化 科技 有限公司 гэсэн үг

重新 认定

5

372

生 工 生物 工程 (上海) 股份有限公司 гэсэн үг

重新 认定

5

373

上 海康 赛 制冷 设备 有限公司 дээр ажиллаж байна

重新 认定

5

374

上海 网 鱼 信息 科技 有限公司 дээр ажиллаж байна

重新 认定

5

375

上 海森 中 电器 有限公司 гэсэн үг

重新 认定

5

376

龙 工 (上海) 挖掘机 制造 有限公司 гэсэн үг

重新 认定

5

377

慧 镕 电子 系统工程 股份有限公司 гэсэн үг

重新 认定

5

378

上 海博 迅 医疗 生物 仪器 股份有限公司

重新 认定

5

379

上 海艾 乐 影像 材料 有限公司 дээр ажиллаж байна

重新 认定

5

380

复 盛 实业 (上海) 有限公司

重新 认定

5

381

上 海摩特威尔 自控 设备 工程 股份有限公司 дээр ажиллаж байна

重新 认定

5

382

龙 工 (上海) 叉车 有限公司

重新 认定

5

383

上海 宏 桐 实业 有限公司 гэсэн үг

重新 认定

5

384

上 海欣诺 通信 技术 股份有限公司 гэсэн үг

重新 认定

5

385

上海 航天 精密 机械 研究所 гэсэн үг

重新 认定

5

386

上 海纳恩 汽车 技术 有限公司 гэсэн үг

重新 认定

5

387

上 海芬 能 自动化 设备 有限公司 дээр ажиллаж байна

重新 认定

5

388

上海 正泰 自动化 软件 系统 有限公司 дээр ажиллаж байна

重新 认定

5

389

上海 非 众 制冷 设备 有限公司 дээр ажиллаж байна

重新 认定

5

390

上海 法 信 机电 设备 制造 有限公司

重新 认定

5

391

艾 密 (上海) 科技 有限公司

重新 认定

5

392

上海 天一 高 德 机电 实业 有限公司

重新 认定

5

393

上海 允 英 医疗 科技 有限公司 дээр ажиллаж байна

重新 认定

5

394

上海 共 久 电气 有限公司 гэсэн үг

重新 认定

5

395

上 海迪凯 标识 科技 有限公司 гэсэн үг

重新 认定

5

396

上海 永明 机械 制造 有限公司 гэсэн үг

重新 认定

5

397

上 海朗 惠 包装 机械 有限公司 дээр ажиллаж байна

重新 认定

5

398

上海 万 雍 科技 股份有限公司 гэсэн үг

重新 认定

5

399

克 立 司 帝 控制 系统 (上海) 股份有限公司

重新 认定

5

400

上海 江 衡 软件 科技 有限公司 дээр ажиллаж байна

重新 认定

5

401

上海 知 普 信息 科技 有限公司 дээр ажиллаж байна

重新 认定

5

402

上海 世 德 子 汽车 零部件 有限公司

重新 认定

5

403

上 海伊 新 环保 科技 发展 有限公司

重新 认定

5

404

蒂森克 虏 伯 家用 电梯 (上海) 有限公司 хийх

重新 认定

5

405

上海 龙胜 实业 有限公司 дээр ажиллаж байна

重新 认定

5

406

上海 三 克 激光 科技 有限公司 дээр ажиллаж байна

重新 认定

5

407

上海 玉 丹 药业 有限公司 гэсэн үг

重新 认定

5

408

上 海昱 章 电气 成套 设备 有限公司

重新 认定

5

409

上 海瑞 翊 信息 科技 有限公司 дээр ажиллаж байна

重新 认定

5

410

上海 沪 通 企业 集团 有限公司 дээр ажиллаж байна

重新 认定

5

411

上海 智 觉 光电 科技 有限公司 дээр ажиллаж байна

重新 认定

5

412

上海 尚 实 能源 科技 有限公司 дээр ажиллаж байна

重新 认定

5

413

宾得 励 精 科技 (上海) 有限公司 гэсэн үг

重新 认定

5

414

上 海威泽尔 机械 设备 制造 有限公司 дээр ажиллаж байна

重新 认定

5

415

恺 逊 自动化 科技 (上海) 有限公司 гэсэн үг

重新 认定

5

416

美联 钢结构 建筑 系统 (上海) 股份有限公司 гэсэн үг

重新 认定

5

417

上 海福 精 特 金属 装饰 材料 有限公司 гэсэн үг

重新 认定

5

418

上 海博 阳 新 能源 科技 股份有限公司

重新 认定

5

419

上海 益 通 科技 有限公司 гэсэн үг

重新 认定

5

420

威 迩 徕 德 电力 设备 (上海) 有限公司

重新 认定

5

421

上海 国 纪 电子 材料 有限公司 дээр ажиллаж байна

重新 认定

5

422

上海 国 龙 生物 技术 集团 有限公司

重新 认定

5

423

上 海邦 中 高分子 材料 股份有限公司 дээр ажиллаж байна

重新 认定

5

424

上海 悦 瑞三维 科技 股份有限公司 гэсэн үг

重新 认定

5

425

上 海奥 星 制药 技术 装备 有限公司

重新 认定

5

426

藤 仓 (上海) 通信 器材 有限公司 гэсэн үг

重新 认定

5

427

聚 威 工程塑料 (上海) 有限公司

重新 认定

5

428

大 工 科技 (上海) 有限公司

重新 认定

5

429

上海 乾 承 机械 设备 有限公司 дээр ажиллаж байна

重新 认定

5

430

上 海米 飞 网络 科技 有限公司 дээр ажиллаж байна

重新 认定

5

431

伟 攀 (上海) 机械 设备 有限公司 гэсэн үг

重新 认定

5

432

上 海康特 环保 科技 发展 有限公司 дээр ажиллаж байна

重新 认定

5

433

上海 缘 脉 环境 科技 有限公司 дээр ажиллаж байна

重新 认定

5

434

洗 福莱 网络 科技 (上海) 有限公司 гэсэн үг

重新 认定

5

435

上海 边 光 实业 有限公司 гэсэн үг

重新 认定

5

436

上海 乐 纯 生物 技术 有限公司 дээр ажиллаж байна

重新 认定

5

437

上海 耸 智 信息 科技 有限公司 дээр ажиллаж байна

重新 认定

5

438

上海 中 联 重 科 桩 工 机械 有限公司 хийх

重新 认定

5

439

真 诺 测量 仪表 (上海) 有限公司 гэсэн үг

重新 认定

5

440

上海 咏 姿 时装 有限公司 гэсэн үг

重新 认定

5

441

上海 仪 达 空调 有限公司 гэсэн үг

重新 认定

5

442

上 海吉 控 传动系统 有限公司 гэсэн үг

重新 认定

5

443

上海 一 德 电气 科技 有限公司 дээр ажиллаж байна

重新 认定

5

444

欧马 腾 会展 科技 (上海) 有限公司 гэсэн үг

重新 认定

5

445

上海 美 谱 达 仪器 有限公司 дээр ажиллаж байна

重新 认定

5

446

上海 精 浜 传动 设备 有限公司 дээр ажиллаж байна

重新 认定

5

447

上海 阳 关 网络 信息 技术 有限公司

重新 认定

5

448

上 海史肯 图 信息 技术 有限公司 дээр ажиллаж байна

重新 认定

5

449

奥斯 机 (上海) 精密 工具 有限公司 гэсэн үг

重新 认定

5

450

上海 合 既得 动 氢 机器 有限公司

重新 认定

5

451

上海 纬 而 视 科技 股份有限公司 дээр ажиллаж байна

重新 认定

5

452

上海 灿 态 信息 技术 有限公司 дээр ажиллаж байна

重新 认定

5

453

美 尔森 电气 保护 系统 (上海) 有限公司 хийх

重新 认定

5

454

上海 扬 盛 印 务 有限公司 дээр ажиллаж байна

重新 认定

5

455

上 海松 耐 智能 设备 有限公司 дээр ажиллаж байна

重新 认定

5

456

上海 亿 诺 焊接 科技 股份有限公司 дээр ажиллаж байна

重新 认定

5

457

昱 天 (上海) 新 材料 有限公司 гэсэн үг

重新 认定

5

458

汤 始建 华 建材 (上海) 有限公司 гэсэн үг

重新 认定

5

459

上 海埃科 燃气 测控 设备 有限公司 дээр ажиллаж байна

重新 认定

5

460

上 海卓 昕 瑞 供应 链 管理 有限公司 гэсэн үг

重新 认定

5

461

稻 朗 (上海) 电 塑 科技 有限公司 хийх

重新 认定

5

462

上海 佳 鹭 新型 建材 有限公司 дээр ажиллаж байна

重新 认定

5

463

上海 数 恩 电气 科技 有限公司 дээр ажиллаж байна

重新 认定

5

464

上 海沃勒 起重 设备 有限公司 гэсэн үг

重新 认定

5

465

上海 联 泰 科技 股份有限公司 гэсэн үг

重新 认定

5

466

上 海思 客 琦 自动化 工程 有限公司

重新 认定

5

467

上海 意 迪尔 科技 股份有限公司 гэсэн үг

重新 认定

5

468

蔚 锐 信息 科技 (上海) 有限公司 гэсэн үг

重新 认定

5

469

上海 塑 尔 热流道 电气 有限公司 дээр ажиллаж байна

重新 认定

5

470

上海 健 麾 信息 技术 股份有限公司 дээр ажиллаж байна

重新 认定

5

471

上海 兆 力 电器 制造 有限公司 дээр ажиллаж байна

重新 认定

5

472

韦乐海 茨 (上海) 医药 设备 科技 有限公司 хийх

重新 认定

5

473

上 海诺狄 生物 科技 有限公司 гэсэн үг

重新 认定

5

474

上海 克拉 电子 有限公司 дээр ажиллаж байна

重新 认定

5

475

丰 汉 电子 (上海) 有限公司

重新 认定

5

476

上海 晶华 胶粘 新 材料 股份有限公司 дээр ажиллаж байна

重新 认定

5

477

上海 绿 泽 生物 科技 有限 责任 公司 гэсэн үг

重新 认定

5

478

上海 仰 康 智能 科技 股份有限公司 дээр ажиллаж байна

重新 认定

5

479

上 海邦 文 电子 科技 有限公司 дээр ажиллаж байна

重新 认定

5

480

上海 芯 圣 电子 股份有限公司 гэсэн үг

重新 认定

5

481

上海 九 高 节能 技术 股份有限公司 дээр ажиллаж байна

重新 认定

5

482

上 海雅 宸 照明 电器 有限公司 дээр ажиллаж байна

重新 认定

5

483

上海 友 浦 塑胶 有限公司 гэсэн үг

重新 认定

5

484

上海 久 壬 信息 科技 有限公司 дээр ажиллаж байна

重新 认定

5

485

上海 天 信 网络 科技 股份有限公司 дээр ажиллаж байна

重新 认定

5

486

上海 伉 达 软件 技术 有限公司 дээр ажиллаж байна

重新 认定

5

487

上 海克 络 蒂 材料 科技 发展 有限公司 гэсэн үг

重新 认定

5

488

上 海威茨 堡 电梯 有限公司 гэсэн үг

重新 认定

5

489

上海 冠 驰 汽车 安全 技术 有限公司

重新 认定

5

490

上海 江南 制药 机械 有限公司 гэсэн үг

重新 认定

5

491

上海 易 视 计算机 科技 股份有限公司 дээр ажиллаж байна

重新 认定

5

492

上海 正 诚 机电 制造 有限公司 дээр ажиллаж байна

重新 认定

5

493

上海 鑫 毅 交通 工业 有限公司 дээр ажиллаж байна

重新 认定

5

494

上海 海蛟 交通 设备 有限公司 гэсэн үг

重新 认定

5

495

上海 御 胜 信息 科技 股份有限公司 дээр ажиллаж байна

重新 认定

5

496

欧科 佳 (上海) 汽车 电子 设备 有限公司

迁入 高 企 байна

20

497

上海 百 力 格 生物 技术 有限公司

迁入 高 企 байна

20

498

上海 仪 电 物理 光学 仪器 有限公司

迁入 高 企 байна

20

499

上 海仁基 互联网 科技 股份有限公司 гэсэн үг

迁入 高 企 байна

20

500

上海 紫 通 信息 科技 有限公司 дээр ажиллаж байна

迁入 高 企 байна

20

501

上 海莱 慎 生物 科技 有限公司 дээр ажиллаж байна

迁入 高 企 байна

20

502

上 海贝塔 建筑 科技 有限公司 гэсэн үг

迁入 高 企 байна

20

503

上海 致 研 智能 科技 有限公司 дээр ажиллаж байна

迁入 高 企 байна

20

504

戴天智 能 科技 (上海) 有限公司

迁入 高 企 байна

20

505

上海 恒润 申 启 展览 展示 有限公司

迁入 高 企 байна

20

506

上 海欧 畅 新 材料 科技 有限公司

迁入 高 企 байна

20

507

盈 祥 过滤 设备 (上海) 有限公司 гэсэн үг

迁入 高 企 байна

20

508

上海 竖排 网络 科技 有限公司 гэсэн үг

迁入 高 企 байна

20

509

齐亚斯 (上海) 物 联网 科技 有限公司 гэсэн үг

迁入 高 企 байна

20

510

上海 国 龙 生物 科技 有限公司 дээр ажиллаж байна

迁入 高 企 байна

20

511

上海 景 真 信息 科技 股份有限公司 дээр ажиллаж байна

迁入 高 企 байна

20

512

上海 语 路 医疗 科技 有限公司 дээр ажиллаж байна

迁入 高 企 байна

20

513

上海 英 波 声学 工程 技术 股份有限公司

迁入 高 企 байна

20

514

上海 扬 基 电子 科技 有限公司 дээр ажиллаж байна

迁入 高 企 байна

20

515

上海 融 康 汽车 设计 有限公司 дээр ажиллаж байна

迁入 高 企 байна

20

516

上海 仪 电 分析 仪器 有限公司 дээр ажиллаж байна

迁入 高 企 байна

20

517

上海 景 好 建筑工程 有限公司 гэсэн үг

迁入 高 企 байна

20

518

上海 海 越 赛尔 自动化 科技 有限公司

迁入 高 企 байна

20

519

朗 华 全能 自控 设备 (上海) 股份有限公司 хийх

迁入 高 企 байна

20

520

上海 常住 体育运动 咨询 有限公司 гэсэн үг

迁入 高 企 байна

20

521

上海 大 因 多媒体 技术 有限公司 дээр ажиллаж байна

迁入 高 企 байна

20

522

上海 固 好 包装 机械 有限公司 дээр ажиллаж байна

迁入 高 企 байна

20

523

上海 良 治 电器 技术 有限公司 дээр ажиллаж байна

迁入 高 企 байна

20

524

上海 鼎天 时尚 科技 股份有限公司 гэсэн үг

迁入 高 企 байна

20


Оруулах цаг: 8-р сарын 10-2020